1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm veşartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

 

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarakanılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES: 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığıtakdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ekücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğinipeşinen kabul eder.


2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen,kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifadeeder.


3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerindenelektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatıbelirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı TüketicininKorunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerigereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilenfiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Adres

Telefon

Faks

Eposta


5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı


6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı


7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı,marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerinikampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilenfiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatıaşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafındanödenecektir.


8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine siparişile birlikte 

teslim edilecektir.

 

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temelnitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileriokuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğinikabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamdateyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICItarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere aittemel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimatbilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüteder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ileALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki önbilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiğiadresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’yateslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkısaklıdır. 

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilenniteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereğiolan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasalmevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk vedürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi,işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ilehareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yıbilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklıbir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesininimkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, budurumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciyebildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğinikabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yielektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürünbedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde,SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiğiadresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartınınyetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelininilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde,ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya aitolacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen vetarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktiricihallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünüsüresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan vetaahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsaemsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumunortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığıödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICItarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iadeedilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın bankatarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nınhesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan vetaahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya dahasonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobiltelefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS,telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğeramaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabuletmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişimfaaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek;ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargoşirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlamolduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu,ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynıkişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasındankredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. LogoMarketi.com üzerinde satışı yapılan logo tasarımları daha önce bir başkası tarafından satın alınmış, kopyalanarak çizilmiş ve kullanılmış olabilir. Bu durumda LogoMarketi.com logonun bir başkası tarafından kullanılmıyor olduğunu veya satıştan sonraki süreçlerde kullanılmayacağını garanti etmez. Bu konudaki yasal yükümlülük LogoMarketi.com'a ait degildir.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüteder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.15. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüzedecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.16. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bulinkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi birweb sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen websitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.17. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup,SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca;işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihindenitibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malıreddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Caymahakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.